Dogfennau


Ffurflen Gwyn
Dydd Gwener, 26 Mai 2017

Ffurflen Ddwyieithog.

Trip Hanes
Dydd Llun, 22 Mai 2017

Trip i'r Somme // Ypres

Profion Adnabod Gwibwyr
Dydd Llun, 14 Tachwedd 2016

Profion Adnabod Gwibwyr Beicio Cymru

Trip Wimbeldon gan Megan Jones
Dydd Mawrth, 12 Gorffennaf 2016

Atgofion Megan Jones o drip Wimbledon. 

Prospectws Ysgol
Dydd Iau, 3 Mawrth 2016

Prospectws Ysgol Morgan Llwyd 2015-16

Hysbysiadau Cosb Benodedig
Dydd Mawrth, 5 Ionawr 2016

Er gwybodaeth i rieni, dyma Hysbysiadau Cosb Benodedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer absenoldeb anawdurdodedig o’r ysgol.

Llwyddiannau Chwaraeon, Hydref 2015
Dydd Mercher, 16 Rhagfyr 2015

Dyma grynodeb o lwyddiannau ein disgyblion yn eu gwahanol chwaraeon yn ddiweddar.

Adroddiad Blynyddol 2014-15
Dydd Gwener, 6 Tachwedd 2015

Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethu

Prosbectws 2015-16
Dydd Mawrth, 29 Medi 2015

Yn cynnwys dyddiadau'r tymhorau a manylion cysylltu (tud. 2) a rhestr staff (tud. 21).

Prydau am Ddim - Ffurflen Gais
Dydd Llun, 28 Medi 2015

A oeddech chi’n gwybod fod yna bosibilrwydd eich bod yn deilwng ar gyfer cymorth ariannol? A ydych chi’n derbyn UN o’r taliadau cymorth a nodir isod?

  • Cymhorthdal Incwm (IS)
  • Yn derbyn incwm is na £16,190 ac yn derbyn Credyd Treth Plant ond ddim Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (IBJSA)
  • Elfen gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Cymorth o dan Ran vi Deddf Mewnfudo a Nodded 1999


Os ydych chi, mae gan eich plentyn hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim a chymorth ariannol o bosib tuag at eu gwisg ysgol.

Os nad ydych yn si┼Ár os ydych chi’n gymwys ar gyfer hawlio’r cymorth yma neu hoffech wybod mwy amdano, mae ‘na groeso i chi gysylltu â’r ysgol. Gall y ffurflen wedi'i llenwi gael ei ddychwelyd yma i'r ysgol neu yn uniongyrchol at Swyddfa’r Sir.

Gan ein bod ni fel ysgol yn defnyddio dull biometreg ar gyfer pawb sy’n defnyddio’r ffreutur,  gall y disgyblion hynny sy’n derbyn cymorth deimlo’n gyfforddus i wneud. Mae’n bwysig hefyd fod rhieni a gwarcheidwaid yn manteisio ar y cyfle i hawlio’r hyn sy’n deilwng iddynt.

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar